Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to znamená ministrovat?

11. 8. 2007

Slovo „ministrant“ vzniklo  z latinského „ministrare“. V češtině to znamená sloužit. Sloužit Pánu Ježíši. Je dobré, že u nás v Třinci je hodně ministrantů a kněz není u oltáře sám.  Nicméně, mohlo by být i víc… Děkujeme zvláště těm ministrantům, kteří nemyslí na Boha jenom v neděli a touží být s ním i během týdne. Protože mše svatá je to nejdůležitější v našem životě. Je to základ, na kterém lze stavět.

Kdo se může stát ministrantem? Chlapec, nejlépe po prvním svatém přijímání.

Když kněz při mši svaté čte evangelium, půjčuje tím Pánu Ježíši svá ústa, aby sám Pán Ježíš mohl k nám mluvit. Když kněz na oltáři proměňuje chléb a víno v tělo a krev Pána Ježíše, půjčuje mu nejen svá ústa, ale i ruce a sebe celého, aby Pán mohl přijít mezi nás. Také ministrant, když ministruje, dává se Pánu Ježíši do služby. Když čte čtení nebo žalm, nebo přímluvy, půjčuje Pánu Ježíši svá ústa, aby On k nám mohl mluvit. Když při mši svaté nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, půjčuje Pánu Ježíši své ruce i sebe samého. Teď můžeme na chvilku přemýšlet o tom, co to znamená pro ministranta půjčit Pánu Ježíši svá ústa, své ruce…

Ústa, která půjčuješ Ježíšovi už nesmí říkat nic zlého, ale jen mnoho dobrého!

Ruce, které půjčuješ Ježíšovi, už nesmí dělat nic špatného a zlého, ale jen mnoho dobrého!

Ministrant by si měl také dobře zapamatovat, že jeho ministrování nekončí hned po mši svaté, ale pokračuje i potom. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole, mezi kamarády má půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi, prokazovat jim dobro a vést je k Bohu Otci.

Ministrování je především praktická služba u oltáře. Mezi liturgické funkce u oltáře patří: lektor, akolyta, krucifer, ceroferáři, librista, turiferář, navikulář a komentátor. Nyní si jednotlivé služby trochu ozřejmíme.

Lektor: Předčítá čtení při mši svaté. Může předčítat úmysly přímluv a zpívat žalm. Jestliže se při mši sv. nezpívá mešní zpěv, recituje z misálu vstupní antifonu a antifonu k přijímání. K ambonu odchází ze svého místa až po skončení vstupní modlitby. Na konci čtení řekne: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ Odchází, až lidé odpoví: „Bohu díky!“

Akolyta: Po přímluvách rozprostře na obětním stole korporál, připraví kalich, na levou stranu položí pult s misálem a stojan s mikrofonem. Pomáhá knězi při přejímání darů od věřících nebo je sám podle okolností přinese z abaku. Podává knězi konvičku s vínem a pak s vodou. Lije vodu na ruce kněze a podává mu lavabo na osušení prstů. Při proměňování může zazvonit. Po svatém přijímání lije vodu knězi do kalicha. Odnáší vyčištěný kalich, misku, ciborium a patenu na abak. Během svatého přijímání drží patenu. Mimořádně může z pověření kněze nebo biskupa podávat věřícím svaté přijímání.

Krucifer: Nese v průvodu kříž mezi dvěma ceroferáři ze svícemi, za turiferářem, ministrantem, který nese kadidlo. Po příchodu k oltáři nekleká, umístí kříž poblíž oltáře, nebo jej může držet poblíž oltáře během celé mše svaté, pokud je u oltáře už jiný kříž, odnese svůj do sakristie.

Ceroferáři: Na počátku a na konci mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže. Při pozdravení oltáře nepoklekávají a umístí svíce na vhodném místě např. na abaku. Přináší svíce k evangeliu. Mohou držet svíce při podávání sv. přijímání v blízkosti podávajících vždy symetricky proti sobě.  Po skončení mše sv. nepoklekají, nýbrž odcházejí v čele průvodu vedle kříže do sakristrie.

Librista: Drží misál knězi při vstupní a závěrečné modlitbě, popřípadě při slavnostním požehnání. Po přímluvách může dát na oltář pult s misálem, během sv. přijímání jej může uklidit.

Turiferář: Nosí při mši svaté kadidelnici.

Navikulář: Nosí při mši svaté loďku.

Komentátor: Vysvětluje věřícím obřady a dává pokyny, pokud je třeba. Čte ohlášky.

Vidíme že služba ministrantů není tak jednoduchá jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě to však není nic těžkého. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický  úkol. Ten největší je, aby při ní, ale vlastně i v celém svém životě sloužil Ježíši Kristu s radostí a odvahou.

Vedoucí ministrantů, akolyta Honza Chudý a P. Radek

převzato z http://most.sweb.cz/2003/03/chudy.htm